Đã nhiều lần cài server linux, tôi không ít lần lúng túng vì quên lệnh hoặc những vấn đề chưa bao giờ gặp., tôi viết bài này nhằm chia sẻ 1 số kinh nghiệm nho nhỏ với các bạn đặc biệt là newbie mới cài server hoặc lâu lâu mới cài lại ^^, chuỗi bài về cài đặt và cấu hình trên Server sẽ đc bắt đầu bằng bài chia sẻ kinh nghiệm nhỏ nhỏ này

Enable account ROOT

#sudo passwd root

Gõ password cho root, sau đó muốn chuyển qua dùng root thì dùng lệnh

#su root

Cài VIM thay cho VI

Mặc định trình chỉnh sửa Text trong linux là vi, nhưng duong như vi có 1 số điểm khó xài vì thế chúng ta nên dùng VIM:

#apt-get install vim-full

Config Network

Lệnh gán IP cho interface ( ở đây interface của tôi là eth0, có thể là eth1 or eth2 …)

#ifconfig eth0 192.168.1.175 netmask 255.255.255.0

Gán default gateway cho interface

#route add default gw 192.168.1.246 dev eth0

Ở đây, eth0 sẽ có ip là 192.168.1.175 và có gateway là 192.168.1.246, nhưng có 1 điều lưu ý là các hiệu chỉnh này sẽ mất đi sau khi restart server hay nói đúng hơn là chúng ta restart dịch vị networking.

chính vì thế ta cần phải gán static luôn và file config network mà Ubuntu load khi khởi động luôn, đó là file

/etc/network/interfaces

Mở file này ra dùm VIM

#vim /etc/network/interfaces

Bấm nút insert để vào chế độ write text vào file

thêm dòng này vào này

iface eth2 inet static
address 192.168.100.222
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.100.245

save lại với thao tác, nhấn ESC sau đó gõ :wq

restart dich vị networking lại để kiểm tra

#/etc/init.d/networking restart

show ip của máy lên bằng lện ifconfig

Thay đổi DNS Server

file có những cấu hình này là /etc/resolv.conf nếu file này chưa có do chưa có quá trình nói chuyện với mạng trc đó thì chúng ta fải tạo nó ra bằng lệnh #vim /etc/resolv.conf , lệnh này cũng là lệnh để dùng vim chỉnh sửa file resolv.conf

cấu trúc thêm của dòng lệnh như sau :

nameserver 203.162.4.190

thay 203.162.4.190 bằng DNS server của bạn vídụ FPT là 210.245.24.20

Save lại và kiểm chứng ! bằng lệnh Ping

Advertisements