Norton Disk Doctor”

Chọn Object –> Driver <Atl + D>

Nên chọn Physical disks để xem được boot master record.

Chọn View as partion table <F2>, Nếu ta đặt con trỏ ở đâu thì khi coi Hex thì tương ứng số hiệu sẽ o đó.

View as HEX <F2>

Khi coi bảng table partion của IBM thì phân vùng IBM services se có biểu tương dấu “?” và tương ứng tại bảng HEX là số “12”.

Muốn chỉnh lại các giá trị thì ta phải vào:

Tools — config và tắt chế đọ read-only.

Nếu có phân vùng Extendx thi ta đổi tạm thành  loại khác  “..86”. Sau đó đổi phân vùng IBM services “?” thành “FAT32x” và bật cờ active lên để boot phân vùng đó!

Advertisements