grep “192.168.100.2 ” /proc/net/ip_conntrack | grep -v “192.168.0.”

grep “192.168.0.27” /proc/net/ip_conntrack

cat /proc/net/ip_conntrack |grep “port=4222”

tail -f n=100 grep “192.168.111” /proc/net/ip_conntrack

/proc  # chứa thông tin đang hoạt động của LINUX

/var # chứa thông tin được ghi lại của LINUX

Advertisements