Copy profile của user đó lại vào 1 thư mục.

– Trừ 2 thư mục trong Local setting: Temp và Internet temp files.

Sau đó cài lại PC mới. log vào để tạo profile người đó, restart lại PC rồi log vào administrator hoặc user admin nào đó có quyền admin, rồi copy toàn bộ profile người đó đã backup đè cái hiện tại.

Log lai user người đó để kiểm tra.

Done !

Advertisements