Nếu bạn đã từng sử dụng tính năng Remote Desktop trên Windows XP Professional thì sẽ dễ dàng nhận thấy khi bạn login vào từ máy khác thì người đang dùng trên máy đó sẽ bị bật ra. Bởi trong Windows XP chỉ hỗ trợ 1 Session duy nhất sử dụng máy tính. Riêng Windows Server 2003 mặc định chỉ cho phép 2 session Remote vào nhưng bạn có thể sử dụng Group Policy để chỉnh lại thong số này.

Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu một cách Hack Windows XP để các bạn có thể sử dụng tuỳ thích mấy Session Remote vào Windows XP (tôi mới thử được 3 Session).

1. Tắt tính năng Remote Desktop trong môi trường Safe mode

2. Thao tác với File hệ thống
3. Chỉnh Registry
4. Chỉnh Group Policy
5. Bật tính năng Remote Desktop.

1. Tắt tính năng Remote Desktop

Step 1: Khởi động lại máy tính vào chế độ Safe Mode

Step 2: Disable hai Services là Remoted Desktop
Connection (RDC) và Terminal Services

Step 3: Chuột phải My Computer chọn Properties chọn tiếp sang tab Remote bỏ dấu check box “Allow users to connect remotely to this computer”.

Step 4: Nhấn OK

Step 5: Cách Disable Service Terminal: Start -> Control Panel -> Administrative Tools -> Services

Step 6: Tìm trong danh sách các service chuột phải vào Terminal Services chọn Properties

Step 7: Trong Statup Type chọn Disable

2. Thao tác với File hệ thống

Trong phần này bạn phải thay thế một file Terminal Service DLL (termsrv.dll) với một file không bị giới hạn.

File termsrv.dll mới bạn có thể download tại: http://members.lycos.nl/nessyh/files/termsrv.dll

Step 1: Download file termsrv.dll từ địa chỉ trên save vào một thư mục bất kỳ trên máy tính.

Step 2: Truy cập vào thư mục C:\Windows\System32\

Step 3: Thay đổi tên file termsrv.dll bằng một tên mới ví như termsrv_dll.bak

Step 4: Copy file termsrv.dll mà bạn download được vào thư mục C:\Windows\System32\

Step 5: Vào thư mục C:\Windows\System32 xoá file termsrv.dll đi là ok

3. Chỉnh Registry

Giờ bạn cần phải chỉnh lại một thông số trong Registry nhằm tăng số kết nối Remote Desktop.

– Vào Runregedit chọn tới mục:

HKEY_LOCAL_MACHINE-> SYSTEM -> CurrentControlSet -> Control -> Terminal Server -> Licensing Core

– Tạo một DWORD Key mới tên: EnableConcurrentSessions và chỉnh thông số cho nó là 1

– Đóng cửa sổ Registry Editor.

4. Chỉnh Group Policy

Vào Rungpedit.msc để vào giao diện chỉnh Local Group Policy.

Trong cửa sổ Group Policy Editor chọn
Computer Configuration -> Administrative Templates -> Windows Components -> Terminal Services nhấn Đúp vào:Limit number of connections

Chọn mục Enable và gõ số kết nối mà bạn cần Remote tới ít nhất là 2(hoặc bao nhiêu tùy ý bạn) là OK

– Khởi động lại máy tính

– Chuột phải My Computer chọn Properties chọn tab Remote

– Chọn dấu checkbox vào “Allow user to connect remotely to this computer” để enable tính năng Remote Desktop trên Windows XP

– Nhấn OK

– Bước cuối cùng là khởi động lại Terminal Services:

Start -> Control Panel ->Administrative Tools -> Services. chọn Terminal Services từ danh sách các service chuột phải chọn Properties thiết lập Startup Type Manual. Rồi nhấn Start là OK

Khởi động lại máy tính giờ Windows XP của bạn đã cho phép nhiều Session truy cập đến.

NOTE
*******
Trên Windows Server 2003 Nếu bạn cần sử dụng nhiều hơn 2 connections remote tới máy chủ bạn chỉ cần chỉnh trong Group Policy là OK

(Sưu tầm)

Advertisements