Hi hi ít nhất thi cũng khắc phục được phần nào!

Page 2 <!– p.MsoNormal {mso-style-parent:””; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in} –>

Thay đổi kích thuớc file Swap

Khi máy bạn gặp một trục trặc nghiêm trọng thì hệ thống sẽ tự động lưu lại trạng thái hiện thời

vào một file có tên là Swap để có thể phục hồi sau này . Tuy nhiên nó cũng gây một số phiền

phức hơn là nó đem lại lợi ích . Bấm vào nút Start . Bấm phải vào My computer sau đó bấm vào

Properties

Sau đó chọn tab Advanced ,sau đó bấm vào Setting của tuỳ chọn Performance , nó sẽ xuất hiện

hiện một bảng mới để bạn có thể thay đồi kích thuớc của file ảo . Sau đó thay đổi Initial Size và

Maximum Size.

Bạn hãy để hai giá trị này bằng nhau (có thể cho giá trị bằng với kích thước Ram của máy bạn

hiện có) . Sau đó bấm vào nút Set , hệ thống sẽ yêu cầu bạn restart lại , sau đó bạn OK tất cả rồi

restart lại máy tính .

Xoá Minidump files và Sysdata.xml

Bạn tìm đến thự mục c:\Windows\Minidump directory và sau đó xoá tất cả những gì bạn thấy

trong thư mọc này (Bạn phải chọn chế độ “Show hidden files “ ) . Bạn tiếp tục tìm đến thư mục

c:\Documents and Settings folder sau đó search tìm fileSysdata.xml … sau đó xoá file bạn vừa

tìm thấy . Sau đó Restart lại máy một lần nữa .

Xoá bỏ chế độ Auto Restart của Win XP

Bấm chuột phải vào My computer , sau đó chọn Properties . Chọn Advanced tab , sau đó bấm

vào nút Setting của tuỳ chọn Start-up and Recovery . Sau đó bạn bỏ tuỳ chon Automatically

Restart , rồi bấm OK . Máy bạn sẽ không bao giờ tự động Restart lại nữa .

Vô hiệu Memory Dump

Bấm chuột phải vào My computer , sau đó chọn Properties . Chọn Advanced tab , sau đó bấm

vào nút Setting của tuỳ chọn Start-up and Recovery . Tại tab Write debugging information sau đó

chọn (none) , rồi bấm OK hai lần .

Advertisements